Корпоративно обучение

Корпоративно обучение

Корпоративно обучение

Организация на обучението на корпоративни клиенти  по английски език с комуникативна насоченост – организиране на групи, учебен процес, методика, тестуване, сертифициране.

Правила към учащите се

  • Ефективната програма за фирмено обучение започва със старателен подбор на групата. Сериозен и задълбочен тест на курсистите, които са заявили ниво по-високо от начинаещи.

  • В предварителен разговор с всички курсисти се установяват техните нужди, потребности и очаквания по време и след обучението. В разговор с работодателя разбираме какво очаква той от своите служители – т.е. да се дефинира това, което ще е нужно на курсистите в ежедневната им практика.

  • Следва избора на учебна програма, която да съответства на очакванията на клиентите. От 2002 г. ние препоръчваме на нашите клиенти системата New Headway /система в 6 нива/  на издателство Оксфорд. Освен лидер на пазара на чуждоезиковите програми, програмата провокира курсистите да започнат да се изразяват свободно, да защитават своето мнение в спор, дискусия, презентация. Различните нива покриват изискванията на Общата Европейска  езикова рамка.

  • Следва разпределянето на курсистите в групи – 6 – 9 човека, след което се уговаря удобното време за обучение.

  • Представянето на преподавателите, които ще бъдат ангажирани със съответното обучение, е следващата стъпка от процеса. Квалификациите  и опита на преподавателите отговарят на изискванията на курсистите за високомотивирани, квалифицирани и всеотдайни преподаватели. През цялата учебна година преподавателите повишават своята квалификация чрез семинари, вътрешнофирмени обучения, обучения от външни обучители – Оксфорд Център, Британски съвет.  

  • Следва началото на учебния процес. В процеса на обучение ние включваме допълнителни  материали, мултимедийни продукти, които съпровождат всяко от нивата и допълнителни ресурси. През годините сме създали една запазена марка класна стая SKY Classroom, където се работи ефективно, разиграват се ролеви и ситуационни игри, предлагат се допълнителни материали, пряко свързани с работата и служебните потребности на курсистите. Атмосферата в класната стая е непринудена и приятелска, а обучаемите се насърчават да говорят само на английски език не само по време на часа, а и по –късно в отделите си и на работните си места. Така в тях се създава усещането за приложимост на наученото, а правилното изразяване ги окуражава да  влагат още повече усилия в учебния процес.

  • По време на учебния процес преподавателят провежда междинни /текущи/ тестове, които са много  важна част от обучението. Те проверяват продуктивните умения на обучаемите, т.е. как се справят  с четирите основни умения – писане, слушане, четене и говорене. За резултатите от междинните тестове преподавателят информира възложителя и представя междинен доклад, отразяващ успеваемостта. В края на обучението се провежда финален тест, за резултатите от който преподавателят информира възложителя и съставя протокол за проведения изпит.  

  • Тъй като обучението е отворен тип, възложителят може да прави по всяко време наблюдение на учебния процес. Задължителни наблюдения / поне 1 в група/ прави Директорът на Школата или Академичния Директор. Резултатите от наблюдението задължително се обсъждат и ако е необходимо се правят нужните препоръки.  

  • Задължителен момент от учебния процес е воденето на Attendance Forms – Формуляри за присъствие, които в края на всеки месец се представят на възложителя.

  • На успешно преминалите курса на обучение ЧЕШ „СКАЙ” – гр. Търговище издава Сертификат за успешно завършен курс по английски език на съответното ниво. Той носи знака на ОПТИМА – Българската Асоциация за качествени езикови услуги, която от своя страна е институционален член на EAQUALS – Европейската Асоциация на качествените езикови услуги, което прави СКАЙ – сертификатът валиден във  всички страни – членки на Европейския Съюз. На курсистите, които проявят интерес СКАЙ  предоставя Езиков паспорт, придружен с Езиково портфолио – нов начин  за доказване на езиковите компетенции.  

  • ЧЕШ „СКАЙ” предоставя възможности на завършилите съответните нива да продължат обучението си по английски език в по- горно ниво.

 • 1

  Две деца от едно и също семейство. Отстъпка от 10% от таксата на по-малкото дете. Правилото важи до момента, до който и двете деца учат в СКАЙ.

 • 2

  Родител и дете. Отстъпка от 10% от таксата на детето! Правилото важи до момента, до който и родителят, и детето са наши ученици.

 • 3

  Според нашия регламент можем да приемем до 2 деца-сирачета, които да учат безплатно. За тях се заплаща цената на учебния комплект. Приемането им става по реда на подаване на заявленията за записване и необходимите документи, удостоверяващи статуса им.

 • 4

  Според нашия регламент можем да приемем до 2 дечица/ ученици със заболявания, които не възпрепятстват учебния процес, да учат безплатно. За тях се заплаща цената на учебния комплект. Приемането им става по реда на подаване на заявленията за записване и необходимите документи, удостоверяващи статуса им.

 • 5

  При заплащане на цялата такса за обучение в началото на обучението се ползва 7% отстъпка.

 • 6

  Носителите на Златна стипендия, която се връчва за постигнати академични резултати, учат безплатно. Те заплащат цената на учебния комплект.

 • 8

  Наши корпоративни клиенти. Отстъпките за фирмите и предприятията са предмет на особено внимание, те са индивидуални за всяка фирма и ниво, зависещи от броя на обучаваните курсисти, периода за обучение и продължителността на съвместната ни работа.

 • 9

  Детските градини, в които провеждаме занятия по английски език, получават всеки месец отстъпка, равняваща се на 10% от събраните за месеца такси.

Телефон:

0898 69 40 40


Електронна поща:

office@skylcbg.com

skylc@abv.bg

гр. Търговище

ул. Г. Бенковски №1 , вх. Б, ет.2, офиси 6 и 8